OGŁOSZENIE
PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”
w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
w zakresie działania 1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej”
na realizację operacji dotyczących złomowania statku rybackiego oraz przekwalifikowania statku rybackiego.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, informuje, że w dniach od 10 października do 24 października 2016 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania 1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej” na realizację operacji dotyczących złomowania statku rybackiego zgodnie z § 18 pkt 1 oraz dotyczących przekwalifikowania statku rybackiego zgodnie z § 18 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 80 000 000 złotych.

Pomoc finansowa przyznawana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie (na podstawie pkt XVII załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu trwałego zaprzestania działalności połowowej w ramach art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego” rozporządzenia wykonawczego). Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.mgm.gov.pl w zakładce „Rybołówstwo”. Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w rozporządzeniu wykonawczym.

 

Pliki do pobrania:

Wzór umowy o dofiansowanie - pobierz plik .xls

Wzór wniosku o dofiansowanie - pobierz plik .xls

Instrukcja wypełniania wniosku o dofiansowanie (wersja z dnia 06.10.2016 r.*) - pobierz plik .pdf

*Zmiana Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie podania właściwego kursu euro
Sekcja IV pole 9.2 "Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł)"

Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz plik .docx

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 - pobierz plik .pdf


Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2016r. w ramach działania "Trwałe zaprzestanie działalności połowowej" jest kurs wynoszący 4,4362 zł.