Wdrażaniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 poświęcone zostało sympozjum zorganizowane w Centrum Konferencyjnym w Ożarowie Mazowieckim. Konferencję otworzył Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Rybołówstwa Komisji Europejskiej - Isabelle Garzon i Agnieszka Korbel. Wśród zaproszonych gości byli również członkowie Komitetu Monitorującego PO RYBY 2014-2020 a także reprezentanci instytucji zaangażowanych w realizację programu tj. przedstawiciele urzędów marszałkowskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Ministerstwa Rozwoju.

Na spotkaniu zostały wygłoszone trzy prezentacje, z których jedna dotyczyła postępów we wdrażaniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dwie pozostałe zaś odnosiły się do Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 i były poświęcone instrumentowi CLLD i wielofunduszowej strategii w ramach Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 oraz korzyści, jakie niosą operacje realizowane w ramach tego Priorytetu.

Przedmiotowe spotkanie było znakomitą okazją do zacieśnienia współpracy oraz do szerzenia dobrych praktyk i wymiany wiedzy w zakresie kluczowych kwestii związanych z realizacją PO RYBY 2014-2020.

W trakcie konferencji minister Marek Gróbarczyk spotkał się również z reprezentacją hodowców karpia, którzy mają zastrzeżenia do propozycji podziału funduszy na akwakulturę i na rzecz rybołówstwa przybrzeżnego. Wcześniej hodowcy wyrażali swoje niezadowolenie przed siedzibą resortu. Podczas rozmów w Ożarowie ustalono harmonogram spotkań, na których mają być wypracowane kompromisowe rozwiązania.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Ożarów MazowieckiOżarów Mazowiecki1 m