W siedzibie Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się debata w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

W debacie uczestniczył Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz przedstawiciele pięciu nadodrzańskich województw: zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.
Celem spotkania było sprecyzowanie potrzeb ww. regionów oraz wymiana poglądów pomiędzy środowiskami promującymi rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

Minister Jerzy Materna przedstawił obszerną informację na temat podjętych działań oraz planów resortu w zakresie kompleksowego zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych i rozwoju żeglugi śródlądowej.

Wśród dotychczasowych osiągnięć wymienił przyjęcie „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce”, prace związane z uruchomieniem regularnego transportu węgla ODW z portu w Gliwicach do Elektrowni Opole. Niewątpliwym sukcesem było podpisanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

W nadchodzącym roku w Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje się przygotowanie studiów wykonalności dla najważniejszych projektów inwestycyjnych oraz współpraca z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Środowiska przy realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Kontynuowane będą także prace Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych i grup roboczych, a także współpraca w ramach Komitetu Monitorującego Studium Wykonalności dla połączenia Dunaj-Odra-Łaba. MGMiŻŚ zainicjowało również powołanie grupy roboczej do spraw szybkiego udrożnienia Kanału Gliwickiego dla żeglugi śródlądowej.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ