W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zaprezentowana została Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczpospolitej Polskiej. Dokument został opracowany przez zespół powołany przy Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezentacji dokonano podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu morskiemu państwa. Organizatorami wydarzenia byli: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz BBN. Podczas wydarzenia przedstawiona została m.in. wizja rozwoju polskich sił morskich, w tym Marynarki Wojennej RP.

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu MGMiŻŚ w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie bezpieczeństwa na Bałtyku w kontekście gospodarki morskiej. – To dla nas priorytetowe zagadnienia – powiedział minister. – O tym jak poważnie do tych kwestii podchodzi rząd Beaty Szydło świadczy fakt utworzenia ministerstwa, które reprezentuję.

SKBM RP zawiera następujące elementy: ocenę środowiska bezpieczeństwa morskiego,w tym katalog zagrożeń, rodzajów ryzyka, szans i wyzwań, diagnozę sił morskich państwa, zdefiniowanie interesów narodowych i celów strategicznych, sposobów ich realizacji w obszarze bezpieczeństwa morskiego państwa oraz rekomendowane kierunki transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego w tym zakresie. Uwzględnia kontekst historyczny oraz płaszczyznę społeczno-kulturową.

Prace nad Strategiczną Koncepcją Bezpieczeństwa Morskiego RP (SKBM RP) zostały podjęte przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ